سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم ستاری نجف آبادی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
سعید مینایی –
هومن شریف نسب –
محمود صفری –

چکیده:

سالانه ۳۰ درصد از محصولات کشاورزی تولید شده درکشور به ضایعات تبدیل می شود که ۷تا۸ درصد آن به علت بسته بندی نامناسب استدراین تحقیق سعی برآن است که با استفاده ازفناوری های نوین بتوان گامی درجهت کاهش ضایعات محصولات کشاورزی برداشت بدین منظور اثر هفت نوع فیلم نانوییساخته شده که دارای خواص نفوذپذیری کمتر اکسیژن و بخار آب نسبت به فیلمهای معمولی می باشند برشمارش میکروبی نان حجیم قالبی بسته بندی شده دراین بسته ها مورد بررسی قرارگرفته است نان حجیم قالبی بسته بندی شده درون فیلمهای نانویی درسه دمای نگهداری ۵و۲۰و۳۵ درجه سلسیوس مورد شمارش میکروبی کلی و کپک درروز چهاردهم قرارگرفت نتایجحاکی از آن بود که درشمارش کلی میکروب ها با افزایش درصد نانونقره تعداد کل میکروب ها نیز کاهش یافت بطوریکه کمترین تعداد مربوط به فیلم نانونقره ۲ درصد ۱۰۰۰ppm بود بیشتیرن تعداد میکروب های کلی و کپک ها درسه دما مربوط به نمونه شاهد بود