سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسماعیل سیفی – عضو هیات علمی
فائزه فرشیدنیا –

چکیده:

این آزمایش بر روی چهار رقم انار بومی گرگان به نا مهای دانه سفید، سرخدان، ملس و ترش جلین انجام گردید. در اسفند قلم ههای خشبی با طول حدود ۲۰ سانتیمتر تهیه و در گلدان در سه بستر ماسه، پوشال چوب (خاک اره درشت) و مخلوط ۱/۴پرلایت، ۱/۴بستر پوسیده قارچ ۱/۲خاک باغچه) در قالب طرح فاکتوریل کاملا تصادفی با سه تکرار کشت شدند. نتایج نشان داد که بین ارقام تفاوت معنی داری از نظر درصد ریشه دهی وجود دارد ،(P = 0/026ولی بین بستر ها تفاوت معنی دار دیده نشد P = 0588رقم دانه سفید بیشترین ریشه زایی ( ۸۴ %) و رقم تر جلین کمترین ریشه زایی ( ۵۰ %) را نشان دادند. سپس داده های مربوط به تعداد و طول شاخه ها وحجم و طول ریشه ها فقط در قلمه های ریشه داده اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که بین بستر ها هیچ تفاوت معنی داری وجود نداشت و بین ارقام فقط از نظر طول ساقه اختلاف بسیار معنی دار (P =0/004 دیده شد