سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رامین نیک رزم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهرا
علی اکبر نظام دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
احمد خلیقی – عضو هیت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق تاثیر بسترهای مختلف در کشت بدون خاک بر زمان گلدهی دو رقم گل سوسن در شرایط گلخانهای مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با دو رقمBernini(اوریانتال) وCebDazzle(آسیاتیک) و ۴ تکرار انجام شد. تیمارهای دهگانه شامل بسترهای مختلف آلی و معدنی کوکوپیت، ماسه، ورمی کولایت، پرلایت و بستر های ترکیبی دو به دو با نسبت های حجمی مساوی ( ۵۰ % : ۵۰ %) بود. تمام واحدهای آزمایشی بطور یکنواخت و با ۲۵۰ cc محلول غذایی فرمول نصف هوگلند روزانه تغذیه شدند. مقایسه میانگین دادهها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال ۱ و ۵ درصد انجام گردید و نتایج نشان داد که کمترین زمان برای گلدهی در بستر ماسه برای رقم Berniniو در بستر ورمی کولایت برای رقمebDazzleبوده است و رقم Berniniدر مقایسه باCebDazzleدر کل دیرتر به گل رفت