سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عبداله حاتم زاده – استادیار بخش باغبانی دانشگاه گیلان
ولی کریمی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده:

تاثیر چند نوع از ضایعات الی شامل تیمارهای پوست درخت ۴+ ضایعات چای ۱ ، پوست درخت ۲+ ضایعات چای ۱ ، پوست درخت ۱+ ضایعات چای ۱ ، ضایعات چای ۴+ پوست برنج ۱ ، ضایعات چای ۲+ پوست برنج ۱ ، ضایعات چای ۱+ پوست برنج ۱ ، پوست درخت ۴+ پرلیت ۱ ، پوست درخت ۲+ پرلیت ۱ ، پوست درخت ۱+پرلیت ۱ که بصورت حجمی با هم مخلوط گردیدند بعنون بستر مناسب در پرورش گل اپارتمانی دیفن باخیا مورد مطالعه قرارگرفت و ازترکیب پیت ۲+ پرلیت ۱ نیز به عنوان تیمار شاهد استفاده شد قلمه های انتهایی ریشه دار شده دیفن باخیا به ارتفاع۵ سانتی متر به قطر ۱ سانتی متر و دارای سه برگ در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۱۰ تیمار و ۳ تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان مورد بررسی قرارگرفتند. خصوصیات فیزیکی از قبیل وزن مخصوص ظاهری وزنمخصوص حقیقی درصدخلل و فرج ، درصدحجمی اب و هوا و ظرفیت نگهداری اب و خصوصیات شیمیایی ازقبیل هدایت الکتریکی اسیدیته درصدازت کربن، فسفر و پتاسیم و نسبت C/N اندازه گیری گردید. شاخصهای رشد از قبیل ارتفاع گیاه قطر ساقه مساحت برگ، وزن تر اندام هوایی، وزن تر ریشه ، وزن خشکاندام هوایی و وزن خشک ریشه اندازه گیری شدند.