سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بختیار اردوانپور – دانشجویی کارشناسی ارشد
خدایار همتی – گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اسماعیل دردی پور – گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
وحید اکبرپور – دانشکده کشاورزی ساری

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مواد آلی مختلف بر اجزای عملکرد سه اکوتیپ مرزه تابستانه، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. فاکتور اصلی سه نوع ماده آلی ( ۴۰ تن در هکتار )در پنج تیمار (بدون کود آلی،کود دامی، کمپوست زباله شهری، خاک برگ، مخلوط آن سه ) و فاکتور فرعی سه اکوتیپ مرزه تابستانه (کردستان، یزد، شیراز) بود نتایج نشان داد که همه کود های آلی در سطح ۱% باعث افزایش معنی دار وزن تر و وزن خشک اندام های هوایی، ارتفاع بوته و تعداد برگ در بوته در هر سه اکوتیپ در مقایسه با تیمار شاهد شدند، ولی بین تیمارهای کود های آلی اختلاف معنی داری وجود نداشت، بالاترین میزان وزن تر، ارتفاع و بیشترین تعداد برگ در بوته متعاق به تیمار کود دامی بود. بعلاوه در مقایسه اکوتیپ ها، فقط تعداد برگ در بوته در اکوتیپ شیراز با بقیه اکوتیپ ها در سطح ۵% اختلاف معنی دار داشت در مورد اثر متقابل دو فاکتور مواد آلی و اکوتیپ ها، اختلاف معنی داری در هیچ یک از پارامترهای مورد بررسی مشاهده نشد.