سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پروین یادگارخسرویه – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشکده کشاورزی
سیدوحید اسلامی – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
مجید جامی الاحمدی – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
اسکندر زند – دانشیار موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

چکیده:

در آب های سخت یونهای کلسیم، منیزیم، آهن یا سدیم با مولکول گلیفوسیت تشکیل کمپلکسی میدهند و از ترکیب ماده مؤثر این علفکش با آنزیمEPSPS جلوگیری میکنند و از این طریق کارایی علفکش ها کاهش مییابد. به منظور ارزیابی بر همکنش کیفیت آب و علف کش گلیفوسیت بر کاهش وزن خشک علف های هرز باغ زرشک،آزمایشی در باغ تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال زراعی ۱۳۸۹ به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل سه سطح آب نرم، سختی متوسط و سخت (سختی براساس قسمت در میلیون کربنات کلسیم) و دز علف کش گلیفوسیت در ۴ سطح ۲، ۴و ۶و ۸ لیتر در هکتار بود. نتایج نشان داد که اثر اصلی کیفیت آب و دزهای علف کش و همچنین اثر متقابل آنها بر وزن خشک علفهای هرز تاثیر معنی داری P<0/01 داشت. کاربرد دز ۶ لیتر در هکتار علف کش گلیفوسیت با آب مقطر بیشترین تاثیر را در کاهش وزن خشک علف های هرز داشت. به منظور ارزیابی تاثیر علف کش گلیفوسیت ۳۰ روز بعد از پاشش، نمرده هی چشمی نیز انجام شد که اثرات اصلی آب و علف کش و همچنین اثر متقابل آب و علف کش بر کنترل علف های هرز تاثیر معنی داری داشت. به طور کلی استفاده از آب با کیفیت بالا این قابلیت را میدهد که با استفاده از دز پایینتری از علف کش گلیفوسیت، کنترل مناسبی از علفهای هرز داشته باشیم.