سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

غلامرضا پاشا – هیئت علمی دانشگاه آزاد اهواز
مریم فروغی – هیئت علمی دانشگاه پیام نورسیرجان

چکیده:

هدف ازاجرای این پژوهش بررسی تاثیر درمان شناختی رفتاری درکاهش افسردگی و اضطراب افراد سوئ مصرفی کننده مواد است دراین تحقیق محقق با روش نمونه گیری دردسترس و با استفاده ازملاکهای سوء مصرف مواد که درراهنمای تشخیصی و اماری اختلالات روانی امده است ۴ گروه نمونه را از میان افراد سوء مصرف کننده مواد حاضر درکمپ ترک اعتیاد شهرستان سیرجان انتخاب نمود ۳ گروه اول گروه آزمایش هرکدام به حجم ۱۰ نفر بودند که درمان شناختی رفتاری گروه درمانی و خانواده درمانی را دریافت کردند و گروه کنترل گروهی بودند که مورد سم زدایی قرارگرفتند و حجم گروه ۳۰نفر بود درمرحله اول قبل ازاموزش پرسشنامه های افسردگی بک BDI و اضطراب زانگ SAS برای هر۴گروه اجرا شد سپس به مدت ۳ ماه به گروه ازمایش اموزش RP و ۲ ماه مداخلات پس مراقبتی و به گروه کنترل صرفا اموزش شناخت و طبقه بندی مواد و داروها ارایه گردید و مجددا پرسشنامه های مذکور برروی افراد هر۴ گروه اجرا شد.