سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمید حسینی فهرجی – دانشجوی دانشگاه تهران
فرید سبزی – دانشجوی دانشگاه ارومیه
بهمن محمدی راد – دانشجوی دانشگاه ارومیه
توحید قربان – دانشجوی دانشگاه ارومیه

چکیده:

هدف از این طرح بررسی تاثیر اثر متقابل برنامه های نوری مختلف در شرایط استرس گرمایی بر جوجه گوشتی بود، بدین منظور ۶۰۰ جوجه نر یکروزه راس ۳۰۸ به صورت تصادفی در سه تیمار و هشت تکرار در پن های ۲۵ تایی تقسیم شدند. تیمار اول CL تمام دوره پرورش را تحت برنامه نور نرمال ۲۳L:1D قرار گرفت، تیمار دوم EL از روز هشتم تا پایان دوره در برنامه نوری ۱۸L:6D قرار گرفت و برای تیمار سوم FL از برنامه ۱۴L:10D استفاده برای امکان اعمال برنامه های نوری هر تیمار در سالن مجزا قرار گرفت. همه جوجه ها از بدو ورود به سالن تا پایان دوره در دمای ۳۲ درجه پرورش یافتند. کلیه آزمایشات در گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه و مراکز تابع آن در تابستان ۱۳۹۰ صورت گرفت. وزن بدن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک به صورت هفتگی ثبت و محاسبه گردید. نتایج حاصله با استفاده از نرم افزار SAS به روش ANOVA در طرح کاملا تصادفی مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت، که در صورت معنی داری اختلاف میانگین ها، اختلافشان از طریق تست Tukey مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بودند که در دوره ۷ تا ۴۲ روزگی اختلاف معنی داری بین مصرف خوراک و افزایش وزن بین تیمارهای مختلف وجود نداشت اما ضریب تبدیل خوراک پرندگان FL به صورت معنی داری کمتر از پرندگان CL بود (فرمول در متن اصلی مقاله) نتیجه اینکه برنامه های نوری با خاموشی بیشتر در شرایط استرس گرمایی بدون کاهش در مصرف خوراک باعث بهبود ضریب تبدیل خوراک می شوند