سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

عاطفه دبیری – کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
مرضیه کاکویی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر برنامه رفتار درمانی منطقی هیجانی بر تاب آوری و سلامت روان زنان مبتلا به سرطان سینه بود این پژوهش با طرح ازمایشی پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفتها ست جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان مبتلا به سرطان سینه در بیمارستان امام سجاد رامسر که درسال ۹۰-۸۹ به تعداد ۳۰ زن بودند تشکیل میداد بدلیل محدودیت در تعداد بیماران کلیه جامعه آماری بدون انتخاب تصادفی بعنوان نمونه آماری برگزیده شدند نمونه آماری بهروش تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل هرگروه ۱۵ نفر تقسیم شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های خود تاب آوری و SCL-90-R با ۹ بعد و بمنظور آموزش از برنامه رفتار درمانی منطقی – هیجانی تهیه شده توسط پژوهشگران استفاده گردید.