سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

غلامرضا منشئی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان
نرگس فتحی احمدسرائی – دانشجویدکتری روانشناسی عمومی
کیانوش امینی – دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی اموزش ایمن سازی دربرابر استرس درکاهش افسردگی اضطراب و علائم روان تنی مردن وابسته به سوئ مصرف مواد مخدر بود نمونه پژوهش شامل ۴۰مرد بود تحت متادون درمانی بود که ازلحاظ عدم ابتلا به بیماریهای دیگر همتاسازی شده بودند این افراد بطور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند گروه آزمایشی و گروه کنترل هرگروه شامل ۲۰ بیماری تحت متادون درمانی بودند ابزار پژوهش شامل مقباس افسردگی بک اضطراب کتل و چک لیست نشانه های شکایت جسمانی از پرسشنامه SCL –۹۰-R بود گروه ازمایشی دردوره آموزش ایمن سازی دربرابر استرس که طی ۸جلسه ی ۱/۵ساعته هفتگی و به شیوه شناختی رفتاری گروهی اجرا شد شرکت نمودند نتایج داده های با استفاده ازتحلیل واریانس بررسی شدند نتایج بیانگر کاهش معنی دار افسردگی و اضطراب و کاهش نشانه های شکایت جسمانی گروه ازمایشی نسبت به گروه کنترل بود