سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا صادقی – استاد گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابعطبیعی، دانشگاه تربیت مدر
حسین خیرفام – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دا

چکیده:

تخمین میزان انتقال رسوبات و بررسی نحوهی انتقال و عوامل موثر بر انتقال رسوب از اهمیت ویژهای در علم مهندسی رودخانه و مدیریت حوزههای آبخیز بالادست آنها دارد. یکی از عوامل تاثیرگذار در میزان و نحوهی انتقال رسوبات رودخانه-ای برداشت شن و ماسه از مقطع رودخانه میباشد. حال آنکه این مهم تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر برداشت شن و ماسه از رودخانه کجور در استان مازندران بر میزان انتقال بار معلق و بستر،به ترتیب تعداد ۷ و ۲ نمونه رسوب معلق و بستر از قبل و بعد از برداشت محلی شن و ماسه، و دبی از فلوم خروجی مستقربر رودخانه کجور در حوزه آبخیز جنگلی آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربیت مدرّس برداشت و آنالیزهای مربوطه انجام گردید. نمونهبرداری با استفاده از دبههای نمونهبردار و تلهانداز سبدی شکل رسوب بستر انجام شد. تحلیل نتایج نشان دادکه پس از برداشت شن و ماسه از رودخانه بار معلق بین ۸۱ تا ۳۳ درصد افزایش یافته است. بار بستر نیز به طور متوسط ۵۴ درصد بیشتر از حالت بدون برداشت مصالح بوده است. به این ترتیب نسبت بار بستر به معلق نیز به واسطه برداشت شنو ماسه به طور متوسط ۳۳ درصد افزایش داشت.