سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین روشان – کارشناسی ارشد آبخیزداری
قربان وهاب زاده – اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
کریم سلیمانی –
عبدالواحد خالدی درویشان – دانشجوی دکتری

چکیده:

طی چندسال اخیر برداشت شن و ماسه ازبستررودخانه های کشوررشد فزاینده ای داشته است که این اقدام موجب تغییر رژیم رسوبی و رژیم جریان آنها شده است دراین تحقیق با نمونه برداری ازماقطع قبل و بعداز عمل برداشت و انتقال آنها به آزمایشگاه آزمایشات الک انجام شد سپس ازرسوبات هرمقطع درکل ۹ مقطع ۱۰نمونه رسوب درشت بصورت تصادفی انتخاب گردید درادامه اقطار سه گانه رسوبات با استفاده ازکولیس خط کش میلیمتری و گراولومتر اندازه گرفته شد و با استفاده ازروابط موجود ویژگیهای فیزیکی رسوبات بدست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد که برداشت شن و ماسه موجب کاهش کرویت درمکان برداشت و نیز کاهش گردشدگی رسوبات درمکان برداشت و تا فاصله ۶۰۰متری بعداز مکان برداشت می شود.