سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ساناز خلیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
سلیمان عباسی –
محمدحسین عزیزی تبریزی زاد –

چکیده:

دراین پژوهش برخی ویژگیهای لوبیای خرنوب ایرانی و تاثیر روشهای مختلف استخراج روش آبی و اسیدی روی ویژگیهای صمغ بررسی شد سپس محلول صمغ تهیه و فاز محلول و نامحلول آن جدا و با رسوب دهی فاز محلول صمغ خالص تهیه شد نتایج نشان داد که آندوسپرم دومرحله اسیدی کردن با سولفوریک ۶۰/۴۰ شفافتر از دو مرحله اسیدی کردن با سولفوریک ۰/۱۰۰ و ۳۰/۷۰ بود همچنین نتایج استخراج آبی اسیدی با کلریدریک و استیک گلایسیال مشابه دو مرحله اسیدی کردن با سولفوریک بود اما کیفیت و شفافیت آندوسپرم انها قابل قیاس با دو مرحله اسیدی کردن با سولفوریک نبود محلول صمغ خرنوب حاصل از روش آبی سولفوریک دو مرحله ای و ترکیب استیک و سولفوریک بیشترین شفافیت و یکنواختی را داشتند درضمن با افزایش دمای انحلال حجم فاز نامحلول افزایش ماده خشک فاز نامحلول کاهش و سختی رسوب الکلی افزایش یافت ویژگیهای رئولوژیکی دردست انجام می باشد.