سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مریم خشنود –
یعقوب زارعی –
زهره محمدی مطلق –

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش اشتغال مادر، اختلافات خانوادگی، جدایی، تحصیلات والدین و تعداد فرزندان در خود پنداره خانوادگی دانش آموزان مقطع تحصیلی راهنمایی است. بدین منظور تعداد ۳۹۳۵ نفر از دانش آموزان برخی از مدرسه های راهنمایی استان فارس به طور تصادفی انتخاب شدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که اختلاف والدین، اشتغال مادر و تحصیل پدر همبستگی معنی داری با خود پنداره خانوادگی دانش آموزان دارد. بین تعداد فرزندان و تحصیل مادر با خود پنداره خانوادگی رابطه معنی داری مشاهده نشد. نتایج رگرسیون چند متغیری نشان داد که دو متغیر اختلافات والدین و تحصیلات والدین در پیش بینی خود پنداره خانوادگی دانش آموزان نقش بارزتری دارند و بیشترین تبیین مربوط به اختلافات والدین است. این نتیجه مبین آنست که اختلافات خانوادگی، خود پنداره را تحت تاثیر شدید قرار می دهد.