سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن دبستانی – کارشناس ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
سلیمان عباسی –
زهره حمیدی –

چکیده:

صمغ ها گروه بزرگی از پلیساکارید ها هستند که ازمنابع گیاهی دریایی دانه ای و میکروبی به دست می آیند این مواد اغلب به واسطه توانایی شان درایجاد گرانروی بالا در غلظت های پایین مشخص می شود با توجه به عدم وجود مطالعه در زمینه صمغهای بومی صمغ فارسی و کتیرا دربررسی حاضر تاثیر ترکیب نسبت های مختلف این صمغها تاثیر ph دما و قدرت یونی محیط برویژگیهای کاری مخلوط صمغها مورد ارزیابی قرارگرفت بررسی ها نشان داد که این دو صمغ درغلظت های مختلف قابل امتزاج با یکدیگر هستند میزان گرانروی مخلوط فازهای محلول دو صمغ درسطوح ۰/۵ و ۰/۷۵ و ۱ درصدماده خشک مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج نشان داد که افزایش دما تا ۶۰ درجه سانتی گراد باعث افزایش گرانروی یونهای یک و دو و سه ظرفیتی تاثیر منفی برگرانروی افزایش ph از ۵ به ۷ افزایش نسبی گرانروی و کاهش ان از ۵ به ۳ کاهش گرانروی را به همراه داشت.