سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آیدا حسینی – کارشناس ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
امرالله نبی گل – استادیار گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
مریم داغستانی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
مهدی فاضلی – کارشناس ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده:

پژوهش حاضر در گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد ابهر در سال ۱۳۸۸ انجام شد. هدف از این پژوهش افزایش طول عمر گلهای شاخه بریده لیسیانتوس و افزایش کیفیت گلهای شاخه بریده میباشد. در این پژوهش از گل های شاخه بریده به رنگ صورتی با نام علمی Eustoma grandiflorum Mariachii CV. Pink استفاده شد. تیماری که بر روی گلهای شاخه بریده لیسیانتوس انجام شد از نوع تیمار مداوم می باشد و به مدت ۲۰ روز گلهای شاخه بریده در محلول قرار گرفته اند. گلهای شاخه بریده درآزمایشگاه با دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۷۰ % نگهداری شدند. تیمارهای شیم یایی شامل: سولفات آلومینیوم ( ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ پی پی ام) و اتانول ( ۲ و ۴ و ۶ درصد) و بنزیل آدنین ( ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ ) پی پی ام و آب مقطر به عنوان شاهد بود. در همه تیمارها غیر از شاهد از ۲/۵ درصد ساکاروز نیز استفاده شد. فاکتورهای کیفی و کمی که در این پژوهش مورد اندازه گیری قرار گرفت شامل: طول عمر، وزن تر، جذب آب، تولید اتیلن، میزان کلروفیل برگ بود. نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین طول عمر مربوط به تیمار شیمیایی سولفات آلومینیوم با غلظت ۱۰۰ پی پی ام بود و کمترین طول عمر مربوط به شاهد بودو البته بعد از شاهد بنزیل آدنین کمترین طول عمر را داشت. کمترین میزان تولید اتیلن در بین تیمارهای انتخاب شده مربوط به سولفات آلومینیوم ۱۵۰ پی پی ام بود.