سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ندا فلاح نژادمجرد – تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده کشاورز
یعقوب فتحی پور – تهران ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده کشاورزی ، گروه حشره شناسی کشاورزی
کریم کمالی – تهران ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده کشاورزی ، گروه حشره شناسی کشاورزی
بهرام ناصری – اردبیل ، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی ، گروه گیاهپزشکی

چکیده:

کرم غوزه پنبه، یکی از آفات اصلی و پلی فا ژ محصولات مختلف کشاورزی در ایران و بسیاری از کشورهای جهان است .اثر بذر ۴ ر قم نخود ( آرمان، آزاد، بینیویچ و مشهد ) و رقم لوبیا چشم بلبلی بر پارامترهای تولید مثل شب پر هarmigera مای ۱ ± ۲۵ درجه سلسیوس ، رطوبت نسبی% ۵ ± ۶۵ درصد و دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی تعیین شد . بیشترین مقدار نرخ خالص باروری و نرخ ناخالص باروری روی رقم بینیویچ به ترتیب (,۴۱۳۳٫۹۲۹۹۴٫۹تخم /ماده) بود.کمترین مقدار نرخ خالص باروری روی رقم آرمان(۹۴۴ تخم /ماده )وهمچنین کمترین مقدار نرخ ناخالص باروری روی رقم آزاد ( ۱۷۱۸تخم /ماده)به دست آمد . بیشترین مقدار نرخ ناخالص زاد آوری روی رقم بینیویچ ( ۳۰۵۱٫۱ تخم /ماده)و کمترین آن روی رقم آرمان (۱۳۲۶٫۴تخم /ماده ) .نرخ خالص زاد آوری از ۹۱۳٫۵تا۴ .۲۱۱۷تخم متغیر بود، که حداقل آن روی رقم مشهد و حداکثر آن روی رقم هاشم .بالاترین میانگین تخم در روز روی رقم مشهد ۳۷۵٫۲۹۹تخم ) و کمترین آن روی رقم آرمان (۲۰۶٫۹تخم) بود. نتایج تجزیه کلاستر نشان داد که ارقام بینیویچ و هاشم از ارقام حساس وارقام آرمان، آزاد ومشهد از ارقام مقاوم هستند