سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهسا رمضانپورخاکی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه علوم و فنون مازندران- بابل
مرتضی حسینعلی بیگی – استادیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
زهرا تبریزیان – دانشجوی دکترا سازه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

استفاده از سازه های کامپوزیت در سال های اخیر بسیارگس ترش یافته است. معمول ترین شکل اعضای کامپوزیت به صورت ستون ها، تیرها، تیرستون ها و بادبندها هستند که لوله فلزی پر شده با بتن می باشند. این ستون ها در سازه ها با ارتفاع مختلف و ترکیبات مختلف هم در نواحی غیرلرزه ای و هم در نواحی لرزه ای بکار می رود. کاربرد بیشتر آنها به عنوان پایه پل ها و یا در بعضی از بلندترین ساختمان ها می باشد.هدف این پژوهش، تحلیل لرزه ای کاملی بر روی ستو ن های فلزی پرشده با بتن می باشد که با استفاده از تحلیل دینامیکی گذرا توسط نرم افزار اجزای محدود ANSYS انجام شده است. بارگذاری زلزله های طبس، بم و کوبه مورد استفاده قرار گرفت. چهار سری ستون با مقاطع دایرهای توخالی ، مقطع دایرهای پرشده با بتن، مقطع مربعی توخالی و مقطع مربعی پرشده با بتن موردتحلیل دینامیکی گذرا قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که با استفاده از بتن در مقاطع توخالی ، شکل پذیری مقاطع افزایش می یابد. همچنین، در ستو نهای پرشده با بتن، درجه بیشینه تنش ها، کاهش می یابد.