سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سعید ضیائی نژاد – مجتمع آموزش عالی بهبهان، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات، بهبهان، ا
غلامرضا رفیعی – دانشگاه تهران ، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات، کرج، ایران

چکیده:

پروبیوتیکها به عنوان مکملهای میکروبی غذایی که از طریق تعادل میکروبی دستگاه گوارش میزبان اثرات سودمندی دارند تعریف می شوند. استفاده از پروبیوتیکها در پرورش آبزیان به علت افزایش تقاضا برای فعالیتهای آبزی پروری همگام با محیط زیست در حال گسترش است. مطالعه حاضر اثرات باکتری Bacillus subtilis که از ماهیان دریایی جداسازی شده بود را بر شاخص های رشد و بازماندگی لارو ماهی شانک زرد باله، Acanthopagrus latus، از ۱۵ تا ۶۰ روزگی در سه تیمار مورد بررسی قرار داد. تیمارهای w3 و w6 که لاروها بطور مستقیم از طریق آب به ترتیب در معرضcells/ml (3)10 و (۶)۱۰ باکتری قرار گرفتند و تیمار شاهد که هیچگونه پروبیوتیکی دریافت ننمود. نتایج نشان داد که در هر دو تیمار پروبیوتیکی شاخص های رشد و بازماندگی در لاروهایی که در معرض این باکتری پروبیوتیکی بودند بطور معنی داری بهبود یافت (p<0/05). بطوریکه این لاروها که پروبیوتیک دریافت نموده بودند، افزایش معنی داری (p<0/05) از نظر بازماندگی (۲۰-۱۰ درصد بیشتر)، وزن تر (۰/۴-۰/۳ گرم بیشتر) و طول ک ل (۷-۶ میلیمتر بیشتر) در مقایسه با تیمار شاهد از خود نشان دادند. به نظر می رسد برای بهبود شرایط رشد و بازماندگی در ماهیان دریایی ، استفاده از پروبیوتیکها در مراحل لاروی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است.