سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی عقیقی شاهوردی کندی – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت
محمدصادق حیدری –
احمد توبه – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

مطالعه حاضر بمنظور بررسی اثر کارایی باکتریهای محرک رشد برروی شاخص های جوانه زنی گیاه عدس در سال ۸۹ درآزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در قالب طرح کاملا تصادفی در ۴ تکرار انجام شد نتایج جدول تجزیه واریانس نشان دادکه اثر تلقیح بذور عدس با باکتری محرک رشد بر روی صفات طول ریشه چه ، طول گیاه چه و بنیه بذر در سطح احتمال ۱% و برروی صفات طول ساقه چه وزن تر ساقه چه وزن خشک ریشه چه و نسبت طول ریشه چه به ساقه چه در سطح احتمال ۵% معنی دار بدست آمد همچنین تلقیح بذور با باکتری محرک رشد برروی صفات وزن ترریشه چه و وزن خشک ساقه چه غیرمعنی دار بدست آمد. جدول مقایسه میانگین نیز نشان داد که تلقیح بذور با باکتری محرک رشد برروی تمامی صفات مورد اندازه گیری شده طول ریشه چه، طول ساقچه ، طول گیاهچه، وزن تر ریشه چه و ساقه چه وزن خشک ریشه چه و ساقه چه نسبت طول ریشه چه به ساقه چه و بنیه بذر نسبت به عدم تلقیح باکتری در گروه برتر قرارگرفت.