سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا احتشامی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
فاطمه حکیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
مجتبی یوسفی راد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمدرضا چائی چی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی نقش باکتری حل کننده فسفات P.fluorescens برعملکرد علوفه و کیفیت آن در دو رقم جو پاییزه آزمایشی بصورت فاکتوریل و درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درمزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهرن درسال زراعی ۸۹-۸۸ اجرا شد تیمارهای مورد بررسی دراین تحقیق شام لنوع فسفر و رقم بودند عامل نوع فسفر در ۵ سطح شامل واجد سوپر فسفات تریپل و بدون تلقیح بذر بدون کود و بدون تلقیح بذر تلقیح بذرشاهدتلقیح بذر با باکتری + ۱۰۰% کود شیمیایی، تلقیح بذر با باکتری + ۷۵% کود شیمیایی تلقیح بذر با باکتری + ۵۰% کود شیمیایی و عامل رقم در دو سطح شامل فصیح و بهمن بودند دراین آزمایش صفاتی چون عملکرد علوفه تر و خشک و کیفیت آن شامل درصد قابلیت هضم علوفه خشک درصدکربوهیدراتمحلول در آب درصدخاکستر درصد پروتئین خام و فیبر مورد ارزیابی قرارگرفتند. بالاترین عملکرد علوفه تر وخشک در تیمار ۱۰۰ درصد کود و بدون تلقیح مشاهده شد بیشترین درصد قابلیت هضم علوفه خشک و درصدکربوهیدرات محلول در آب درصد خاکستر در تیمار حاوی باکتری به همراه ۷۵ درصدکود مشاهده شد و کمترین آنها مربوط به تیمار شاهد بود بیشترین درصد پروتئین خام وفیبر نیز به ترتیب در تیمار حاوی باکتری به همراه ۱۰۰ درصد کود و شاهد مشاهده شد.