سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی مرادی – فوق لیسانس مدیریت آموزشی، مدرس دانشگاه پیام نور
اسحق شیرین کام – فوق لیسانس برنامه ریزی درسی، مدرس دانشگاه آزاد و دانشگاه علمی کاربرد

چکیده:

عوامل بسیار و متعددی در تولید ملی و افزایش میزان آن تاثیر گذارند که برخی از این عوامل می توان به عنوان پیش نیازهای تولید ملی نام برد. عواملی از قبیل زیر ساخت ها ، توسعه و توانمند سازی نیروی کارو سرمایه های اجتماعی ، نگرش مدیران ، بهبود فضای کسب و کار ، فرصت های سرمایه گذاری ، ایجاد و ارتقاء فرهنگ کارآفرینی ، برنامه ریزی و … می توان از زمره عوامل این پیش نیازها به حساب آورد . در این میان با توجه به این که اکثر نیروهای انسانی و خصوصا نیروهای فنی و مدیران که مستقیما می توانند به تولید ملی کمک کنند، دانش آموختگان هنرستان ها در آموزش و پرورش و دانشجویان رشته های فنیدانشگاه ها و آموزشکده های فنی می باشند، آموزش و پرورش و واحد برنامه ریزی درسی بر آن شده است تا با قرار دادن درسی به نام کارآفرینی دانش آموزان را با پیش نیازها و فاکتورهای کارآفرینی و تولید آشنا کند . در این مقاله که با روش تحلیل محتوا انجام شده است بر آن است تا تعیین گردد درس کار آفرینی هنرستان های کاردانش تا چه اندازه و به چه میزانی به این پیش نیازها و عوامل موثر در آن پرداخته و در نهایت به چه میزانی تاثیر بالقوه ای می تواند در افزایش و ارتقاء تولید ملی داشته باشد