سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بنیامین یارمند – دانشجوی دکتری
فخرالدین اشرفی زاده – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا طرقی نژاد – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین تحقیق پوشش های نازکی از ایندیم و سرب روز زیرلایه فولادی به روش رسوب فیزیکی بخار PVC توسط فرایندهای تبخیر در خلا و رسوب یونی ایجاد شد بافت و مورفولوژی پوشش ها به ترتیب توسط دستگاه پراش پرتوایکس XRD و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM بررسی شد و رفتار تریبولوژیکی پوشش ها با استفاده از ازمون پین روی دیسک مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج نشان داد که تغییرات بافت و مورفولوژی در پوشش های سربتاثیر آشکارتری نسبت به ایندیم برضریب اصطکاک می گذارد درپوششهای تبخیر درخلا سرب شکل گیری بافت ۱۱۱ با دانسیته اتمی بالا موجب کاهش ضریب اصطکاک و پایداری آن شدها ست و درپوشش های رسوب یونی سرب مورفولوژی پوشش تاثیر بیشتری نسبت به بافت برضریب اصطکاک گذاشته بطوریکه با افزایش فشار گاز محفظه و ریزشدن دانه ها ضریب اصطکاک کاهش یافته است.