سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

آیدا طیب طاهر – گروه بیولوژی دریا،دانشکده علوم و فنون دریایی،دانشگاه آزاد اسلامی،و
پریسا نجات خواه معنوی – گروه بیولوژی دریا،دانشکده علوم و فنون دریایی،دانشگاه آزاد اسلامی،و
عبدالرحیم وثوقی – گروه بیولوژی دریا،دانشکده علوم و فنون دریایی،دانشگاه آزاد اسلامی،و

چکیده:

جهت بررسی تاثیر بازیافت کشتی بر ترکیب ماکروبنتوزها و توده زنده آنها در منطقه حفار شرقی در خرمشهر،دو مرحله نمونه برداری،یکبار در زمستان ۱۳۹۰ و دیگری در تابستان ۱۳۹۱ انجام شد.سه ایستگاه جهت مطالعه مشخص گردید.نمونه برداری از ماکروبتوزهای منطقه توسط نمونه بردارCore sampler انجام شد.در فصل زمستان جنس Nereisاز ردهpolychaeta (کرم های پر تار)و در تابستان علاوه بر پرتار مدکور،شکم پای Melanoides tuberculata نیز شناسایی شد.در هر دو فصل فون غالب منطقه به کرم پرتار Nereis اختصاص داشت. برآورد فراوانی ماکروبنتوزها در ایستگاه A (شاهد)،ایستگاه B (متاثر از اسکراپ) و ایستگاه C(ایستگاه پس از اسکراپ) انجام شد.در هر دو فصل،تعداد ماکروبنتوزها در ایستگاه B به صورت معنی داری کمتر از دو ایستگاه دیگر بود و بیشترین تعداد ماکروبنتوزها در ایستگاه شاهد ثبت گردید.در مجموع تراکم ماکروبنتوزها در طول نمنه برداری از زمستان به سمت تابستان کاهش نسبی نشان داد و طبق نتایج آنالیز واریانس یک طرفه ایستگاه دوم که در مجاورتت محل انجام اسکراپ واقع بود از نظر تعداد ماکروبنتوزها با دو ایستگاه دیگر اختلاف معنی دار نشان داد(۰٫۰۱>p). مقدار توده زنده در فصل زمستان با مقدار ۱۳۷٫۱۶±۱۵۹٫۳۹ گرم در متر مکعب بیش از مقدار توده زنده در فصل تابستان با مقدار ۱۳۷٫۷۷±۱۰۱٫۴۲ گرم در متر مکعب بود.