سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

معصومه نیکنام – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
سعید زینالی هریس – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمصطفی نوعی باغبان – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تزریق موادبازدارنده یکی از روشهای متداول جهت جلوگیری از تشکیل هیدراتهای گازی است دراین مقاله به معادلات تجربی و شبکه عصبی مصنوعی که برای پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات درحضور مواد بازدارنده کاربرد دارد اشاره خواهد شد برای پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات شبکه عصب مصنوعی در چند شکل می تواند مورد استفاده قرار گیرد در شبکه عصب مصنوعی شبیه سازی شده درمای تشکیل هیدرات برای گاز خالص تابعی از فشار و غلظت ماده بازدارنده است و برای مخلوط گازها چگالی گاز به این دو پارامتر اضافه می شود با استفاده ازنرم افزار مطلب دو مدل شبکه عصب مصنوعی RBF,MLP برای پیش بینی دمای تشکیل هیدرات گازهای متان و اتان، پروپان و گاز طبیعی در حضور مواد بازدارنده:متانول کلرید سدیم و کلریدکلسیم شبیه سازی و مقایسه بین این دو مدل شبکه انجام شده است.