سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمجید شریعت زاده – شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

چکیده:

عوامل متعددی در تعیین ظرفیت بهینه نیروگاههای برقآبی تاثیر دارند که از آن جمله میتوان منحنی قیمت فروش انرژی در بازار برق را نام برد. در این مقاله نخست مدلی جهت پیش- بینی جریان عبوری از یک ساختگاه در نظر گرفته میشود. درگام بعدی، ارتباط بین پارامترهای طراحی نظیر هد و دبی طراحی با سایر کمیتهای فنی و اقتصادی برقرار میگردد و با بکارگیری سریهای زمانی برای پیش بینی قیمت بازار برق، یکمدل ریاضی جهت مساله تخمین هزینه و درآمد نیروگاه برق آبی تدوین میشود. برای تعیین ظرفیت بهینه واحدهای برق آبی جهت رسیدن به حداکثر بازده اقتصادی از روی مدل بدست آمده از روش الگوریتم ژنتیک استفاده میگردد. با بررسی نتایج حاصل از بهینه سازی، تاثیر عوامل و پارامترهای مختلف از جمله قیمت انرژی در بازار برق بر ظرفیت بهینه نیروگاه را میتوان مشخص نمود.