سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

صدیقه خورشید – استادیار مدیریت سیستم

چکیده:

هدف این مطالعه بررسی تجربی تاثیر بازارگرایی و یادگیری گرایی سازمان برشناسایی فرصت کارافرینی است بویژه آن درنظر دارد اثرمیانجی یادگیری گرایی سازمان بررابطه بین بازارگرایی سازمان و شناسایی فرصت را کاوش کند جامعه آماری تحقیق را مدیران کارشناسان و کارآفرینان بیست و شش شهرک صنعتی استان فارس تشکیل میدهند ۳۰۰ مدیر و کارشناس و ۱۰۰ کارافرین این شهرک ها نمونه آماری تحقیق را تشکیل دادند داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده و بوسیله ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شدند یافته های تحقیق نشان داد که بازار گرایی بریادگیری گرایی و یادگیری گرایی برشناسایی فرصت کارافرینانه به طریق معنی داری تاثیر دارد درحالیکه بازارگرایی برشناسایی فرصت تاثیر معنی داری نداردبعلاوه نتایج تحقیق نشان داد که یادگیری گرایی سازمان رابطه بین بازارگرایی سازمان و شناسایی فرصت کارافرینی را به طریق کامل میانجی گری می کند.