سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود نیلی احمدآبادی – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد – دانشگاه تهران
فرساد فرقانی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد – دانشگاه تهران
الهام منتخب – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد – دانشگاه تهران

چکیده:

فولاد ماراجینگFe-10Ni-7Mn گروه جدید از خانواده فولادهای ماراجینگ است که در حالت آن ی ل محلولی به حد کافی نرم بوده اما پس از پیرسازی از شکست زودرس ب یندانه ای در امتداد مرزها ی دانهآستنیت اولیه رنج میبرد. رشد ناپیوسته رسوبات مرزدانهای در نتیجه مهاجرت مرزهای دانه از اصل یتری نمنابع تردی مرزدانهای در این فولاد شناخته میشود. بنابراین جلوگیری از مهاجرت مرزها یدانه به همراه کاهش اندازهدانه آستنیت اولی ه از راههای احتمال ی بهبود خواص مکان یکی در ای ن فولاد م یباشد . درپژوهش حاضر رفتار رشد دانه آستنیت اولیه درحین عملیات آنیل در آلیاژها ی حاوی مقادیر ۰/۰۵و۰/۸ درصد وزنی عنصر ایتریم با نمونهی بدون ایتریم مقایسه شد. نتایج حاکی از تاثیر چشمگ یر افزودن عنصر ایتریم در کنترل رشد دانه با توجه به اثر قفل شدن مرزهای دانه به وسیله رسوبات ایتریمدار است