سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا عمادی – استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، سا
ساحله کاکویی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع

چکیده:

به علت افزایش روزافزون تقاضای آب آبیاری در جهان بخصوو در منواطقی بوا منوابع آب م،ودود، بهوره وری آب آبیاری باید افزایش یابد. استفاده از روشهای بهینهسازی جهت توزیع و ت،ویل آب در کانالهای آبیاری در این شرایطضروری است. در این پژوهش از الگوریتم جامعه مورچگان در تعیوین دسوتورالع ل بهوره بورداری بهینوه کانال BP14 شبکه آبیاری فومنات استفاده شده است. مدل تهیه شده برای گزینههای مختلف بهرهبرداری اجرا شد و نتایج با یکدیگرمقایسه گردید