سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهروز بهروزی راد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
مهدی جهانبخش گنجه – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
ابراهیم گلزار – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی

چکیده:

حفاظت از محیط زیست به آحاد جامعه وابسته است. نگرش و تاثیر پذیری مردم از رسانه ها، بر نوع رفتار آنها با محیط زیست تأثیر می گذارد، به همین دلیل رسانه ها تأثیر بسزایی در ارتقاءفرهنگ سازی محیطزیستی مردم و حفاظت از محیط زیست دارند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر انواع رسانه ها در فرهنگ سازی محیطزیستی در شهر یاسوج بود کهاز تاریخاول مرداد تا تاریخ سیام شهریور ۱۳۸۹ انجام شد. برای نیل به این هدف، ۲۰۰ برگ پرسشنامه حاوی ۱۱ سئوال تستی بین مردم شهر یاسوج به طور تصادفی توزیع و پس از تکمیل جمع آوری گردیدند. داده ها به وسیله نرم افزار ۱۶spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های آماری در این تحقیق نشان داد که آگاهی مردم از ارزش های حیات وحش و فرهنگ حفاظت از محیط زیست در سطح پایینی قرار دارد و در میان رسانه ها صدا و سیما بیشترین تأثیر را در فرهنگ سازی و ارتقاء اخلاق محیطزیستی مردم دارد