سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید صداقت – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
محمدعلی هادیان فرد – استادیار دانشگاه صنعتی شیراز
علی لشکری – استادیار دانشگاه صنعتیش یراز

چکیده:

درآیین نامه های زلزله دنیا مقدارنیروی زلزله وارد برسازه بستگی به پریود سازه دارد دراکثر این آیین نامه ها برای محاسبه پریود سازه ازروابط تجربی استفاده میشود این روابط برای سازه هایی که عملکرد دیافراگم آنها صلب می باشد بدست آمده اند بنابراین استفاده از این روابط برای سازه های با دیافراگم نیمه صلب یا انعطاف پذیر صحیح نمی باشد و باعث خطا در تعیین نیروی زلزله وارد برسازه می گردد این مساله درسازه های سخت مانند سازه های دیواربرشی و مهاربندی و سقف های تیرچه ای که دریک جهت دارای صلبیت کمتری می باشند و سقف می تواند عملکرد نیمه صلب داشته باشد دارای اهمیت است دراین تحقیق پریود ساختمان های مهاربندی اسکلت فولادی با سقفهایت یرچه ای دردو حالت رفتار واقعی ساختمان بدون فرض دیافراگم صلب با رفتار ایده آل فرض دیافراگم صلب مقایسه شده است و نقش انعطاف پذیری دیافراگم برپریود سازه موردب ررسی قرارگرفته است و روش تقریبی برای تعیین پریود اینگونه سازه ها بیان شده است.