سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیرعباس امامی میبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلا
اکبر پیرستانی – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
سیدنورالدین طباطبایی – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
غلامرضا قلمکاری – ستادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خ

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر انرژی جیره و همزمان سازی فحلی بر هورمون های استروئیدی تلیسه های هلشتاین در سال ۱۳۸۹ در استان اصفهان انجام شد. در این تحقیق از ۴۰ راس تلیسه یک ساله هلشتاین بصورت یک طرح کاملاً تصادفی با ۴ تیمار و ۱۰ تکرار استفاده شد تیمارهای آزمایش شامل گروه های: کنترل، افزایش انرژی جیره، همزمان سازی فحلی و افزایش انرژی جیره به همراه همزمان سازی فحلی بود. نتایج بدست آمده توسط نرم افزار آماریSAS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .طبق نتایج حاصله بیشترین میزان هورمون استروژن مربوط به فاز استروس سیکل فحلی بود و تیمار همزمان سازی افزایش معنی داری (۰۵/۰P<) در میزان هورمون استروژن در فاز استروس نسبت به دیگر تیمارها داشت و همچنین بیشترین میزان هورمون پروژسترون نیز مربوط به فاز دی استروس سیکل فحلی بوده و تیمار افزایش انرژی به همراه همزمان سازی افزایش معنی داری (۰۵/۰P<) در میزان هورمون پروژسترون در فاز دی استروس نسبت به دیگر تیمارها از خود نشان داد