سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیرعباس امامی میبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی
اکبر پیرستانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
سیدنورالدین طباطبایی –
غلامرضا قلمکاری –

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیرانرژی جیره و همزمان سازی فحلی برهورمونهای استروئیدی تلیسه های هلشتاین انجام شد دراین تحقیق از۴۰راس تلیسه یکساله هلشتاین بصورت یک طرح کاملا تصادفی با ۴تیمار و ۱۰ تکرار استفاده شد تیمارهای آزمیاش شامل گروه های کنترل افزایش انرژی جیره همزمان سازی فحلی و افزایش انرژی جیره به همراه همزمان سازی فحلی بود نتایج بدست آمده توسط نرم افزار آماری SAS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت طبق نتایج حاصله تیمار همزمان سازی افزایش معنی داری (P<0/05 درمیزان هورمون استروژن درهفته اول بعد از مشاهده اولین فحلی نسبت به دیگر تیمارها داشت و همچنین تیمار افزایش انرژی به همراه همزمان سازی افزایش معنی داری(P<0/05 درمیزان هورمون پروژسترون درهفته سوم بعدازمشاهده اولین فحلی نسبت به دیگرتیمارها از خود نشان داد.