سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

امیرعباس امامی میبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی
اکبر پیرستانی – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
سیدنورالدین طباطبایی –
غلامرضا قلمکاری –

چکیده:

تحقیق حاضر بهمنظور بررسی تاثیر انرژی جیره و همزمان سازی فحلی برشاخصهای تولید مثلی درتلیسه های هلشتاین انجام گرفت دراین تحقیق از۴۰راس تلیسه یک ساله هلشتاین با میانگین وزنی ۳۲۰کیلوگرم بصورت یک طرح کاملا تصادفی با ۴تیمار و ۱۰تکرار استفاده شده تیمارهای آزمایش شامل گروه های کنترل افزایش انرژی جیره ۱۰درصد بالاتر از توصیه NRC همزمان سازی فحلی و افزایش انرژی جیره به همراه همزمان سازی فحلی بود دراین تحقیق با آغاز آزمایش طی دوره تغذیه و همزمان سازی فحلی شاخصهای تولید مثلی شامل تعداددفعات تلقیح به ازای آبستنی و فاصله بین اولین فحلی تا تلقیح منجر به آبستنی باتوجه به داده های ثبت شده درکارتکس هردام مورد ارزیابی قرارگرفت طبق نتایج بدست امده کمترین تعداددفعات تلقیح به ازای آبستنی و کمترین فاصله بین اولین فحلی تا تلقیح منجر به آبستنی بطورغیرمعنی داری مربوط به تیمار افزایش انرژِ به همراه همزمان سازی فحلی بود.