سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدابراهیم موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد حفاظت و اصلاح چوب
مصطفی برزگرشیری – کارشناسی ارشد مهندسی فراورده های چندسازه چوب
مهدی سوقندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فراورده های چندسازه چوب

چکیده:

امروزه کاهش منابع جنگلی و به تبع آن افزایش قیمت الوار و اشکال دیگر چوب آلا ت درسطح جهان از یک سو و فشار سازمان های زیست محیطی و سازمان های مردم نهاداز سوی دیگر کارشناسان و متولیان صنعت را ناگزیر به جستجوی منابع جایگزین و ارزان تر برای جایگزینی با چوب واداشته است دراین پژوهش با استفاده از پسماند گیاه ذرت و پلی پروپیلن به ساخت چندسازه چوب – پلاستیک اقدام شد تمامی آزمونهای فیزیکی مکانیکی دراین مطالعه براساس دستورالعمل ها و روشهای استاندارد معرفی شده درآیین نامه ASTM D 7031 انجام پذیرفت نتایج نشان داد که تولید چندسازه چوب پلاستیک با استفاده از پودر ساقه ذرت دانه ای و پلی پروپیلن امکان پذیر بوده و استفاده از سطوح مختلف ماده پرکننده موجب بروز تغییرات مشخص و معنی دار برروی خواص مکانیکی ماده چندسازه می بشود نتایج حاکی از این بود که استفاده از پرکننده درکلیه سطوح موجب تقویت مدول الاستیسیته کششی و مدول خمشی ماده زمینه پلی پروپیلن شده و بیشترین تاثیر مثبت درسطح ۶۰ درصد پرکننده مشاهده شد اندازه ذرات ماده پرکننده در برخی تیمارها موجب کاهش مدول خمشی چندسازه شده لیکن مدول کششی چندسازه با ریزتر شدن ذرات پرکننده بهبود یافت.