سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد میرزائی فر – دانشجوی دکتری خاک و پی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حسین کهن ترابی – کارشناس ارشد خاک وپی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

آزمایش برش مستقیم بعلت سادگی و همچنین هزینه کم در اغلب مطالعات ژئوتکنیکی مورد استفاده قرار می گیرد. در این آزمایش از جعبههای برش با اندازههای استاندارد متفاوت استفاده میشود. نکته حائز اهمیت انتخاب مناسب اندازه جعبه برش با در نظر گرفتن دانه بندی خاک میباشد، چرا که با تغییر اندازه نمونه نتایج آزمایش ها نیز تغییر خواهد کرد. از آزمایش برش مستقیم به منظور تعیین پارامترهای اندرکنش خاک وژئوسنتتیکها نیز استفاده میشود. لذا اهمیت بررسی تاثیر اندازه نمونه بر این پارامترها نیز مشهود میباشد. در این تحقیق تاثیر اندازه نمونه بر پارامترهای اندرکنش ماسه و ژئوگرید در جعبههای برش با ابعاد ۶×۶ ۱۰×۱۰ ۳۰×۳۰ سانتیمتر و تاثیر عواملی از قبیل دانسیته مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که در ماسه غیر مسلح تحت یک دانسیته ثابت، با افزایش ابعاد نمونه، زاویه اصطکاک داخلی کاهش مییابد. این کاهش در زاویه اصطکاک داخلی با افزایش دانسیته و همچنین با مسلح کردن ماسه به ژئوگرید بیشتر میشود.