سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر دادور – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه فردو
مهدی خجسته پور – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حسن صدرنیا – استادیارگروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

طراحی مخازن و ماشینهای مختلف و بهبود خوط فرآوری در راستای کاهش ضایعات و افزایش کیفیت مستلزم تعیین خواص مکانیکی محصولات کشاورزی می باشد. دراین تحقیق سه اندازه پرتقال والنسیا تولید مناطق شمال کشور پس از برداشت د ردمای ۵ تا ۶ درجه سانتیگراد در یخچال نگهداری شده و برای تعیین خواص مکانیکی آنها طرح آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در هشت تکرار با پارامتر مستقل شامل سه اندازه پرتقال و متغیرهای وابسته شامل نیروی شکست، تغییر شکل شکست و انرژی شکست انجام گردید. میانگین خواص مکانیکی پرتقالهای کوچک، متوسط و بزرگ در بار گذاری شبه استاتیکی د رجهت عرضی به ترتیب برابر بودند با نیروی شکست، ۱۷۲/۶ و ۲۱۰/۷۶ و ۲۴۵/۳۹ نیوتن، تغییر شکل شکست، ۲۱/۸۹ و ۲۷/۱۰ و ۲۹/۵۰ میلیمتر و انرژی شکست، ۱/۷۱ و ۲/۷۴ و ۳/۳۹ نیوتن متر. تاثیر فاکتور اندازه بر تمامی خواص مکانیکی کذکور در سطح ۱% معنی دار بود. اندازه کوچک و بزرگ در نیروی شکست اختلاف معنی داری داشتند در صورتیکه اندازه متوسط در این خصوص با دو اندازه دیگر اختلاف معنی داری در سطح ۰/۱ نداشت.