سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین مهرابی بشر آبادی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا رشیدی شریف آبادی – کارشناس ارشد اقتصادی کشاورزی

چکیده:

آب یک منبع تولید بسیار پیچیده است. این منبع هم یک کالای عمومی است و هم یک کالای خصوصی، که مصارف چندگانه دارد. رشد روز افزون جمعیت و محدودیت منابع آب و خاک، بازنگری در استفاده از این منابع را ضروری می سازد. به گونه ای که، سیاست گذاری ها برای آینده اساسا باید مبتنی بر استفاده کاراتر از منابع آب و خاک باشد. به همین منظور، در این مقاله ضمن بیان مبانی تئوری بهره وری و معرفی عوامل موثر بر آن، بهره وری نهاده آب برای ۲۹۸ باغدار پسته و طی دوره سه ساله ۱۳۸۷-۱۳۸۴، با استفاده از تخمین تابع تولید پسته، محاسبه و ارتباط بین ارزش تولید آب با اندازه مزرعه و ارقام مختلف پسته با استفاده از رهیافت آنالیز واریانس و آزمون حداقل اختلاف معنی دار مورد بررسی قرار می گیرد. طبقه بندی باغها از روش دالینوس انجام شده و بر اساس آن باغات پسته به سه گروه باغهای کوچک(کمتر از ۴/۰ هکتار)، متوسط(از ۴/۰ تا ۱ هکتار) و بزرگ (بزرگتر از ۱ هکتار) تقسیم شده است. به منظور تحلیل داده ها و تصریح مدل از بسته نرم افزاری Frontier استفاده شده است. نتایج نشان دهنده ارتباط منفی بین اندازه مزرعه و ارزش تولید آب است و همچنین نتایج نشان می دهد که ارزش تولید آب در واریته اکبری به طور معنی داری از سایر واریته ها بیشتر است. آمار و اطلاعات لازم از طریق روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای و مراجعه به باغداران چهار منطقه انار، کشکوئیه، نوق و رفسنجان و تکمیل پرسشنامه و انجام مصاحبه با ۲۹۸ کشاورز، تهیه شده است.