سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اشکان عمادی نیا – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراس
مجید طغیانی – استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
عباسعلی قیصری – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
سیدعلی تبعیدیان – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (آصفهان)

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر تغذیه خشک و مرطوب و اندازه قطعات گندم بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی می باشد. این طرح در قالب آزمایش فاکتوریل ۲×۲ بر پایه طرح کاملا تصادفی با ۴ تیمار و ۵ تکرار با استفاده از ۲۸۰ قطعه جوجه سویه راس ۳۰۸ انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل گندم کامل و خرد شده، و تغذیه خشک و مرطوب بود. این تحقیق در آذر ماه ۱۳۸۹ در سالن مرغداری ۵۰۰۰ قطعه ای مزرعه تحقیقاتی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) انجام شد. جیره های آزمایشی از سن ۴ تا ۴۴ روزگی در اختیار جوجه ها قرار گرفت. نتایج نشان داد که گندم خرد شده باعث افزایش مصرف خوراک، وزن روزانه و کاهش ضریب تبدیل گردید(۰۵/۰P<). تغذیه مرطوب نیز باعث افزایش مصرف خوراک و وزن بدن گردید. در رابطه با اجزا لاشه گندم خرد شده درصد لاشه و وزن قلب را افزایش داده است (۰۵/۰P<). تغذیه مرطوب باعث افزایش مصرف خوراک و افزایش وزن و کاهش ضریب تبدیل غذایی گردید (۰۵/۰P<)، تغذیه مرطوب وزن چربی حفره شکمی، وزن قلب و وزن کبد را افزایش داده است(۰۵/۰P<)