سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اشکان عمادی نیا – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراس
مجید طغیانی – استاد یار گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
عباسعلی قیصری – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
سید علی تبعیدیان – استاد یار گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر اندازه قطعات گندم، تغذیه خشک و مرطوب و مولتی آنزیم بر برخی پاسخ های ایمنی و اندام های لمفوئیدی جوجه های گوشتی بود. در این آزمایش از ۵۶۰ قطعه جوجه گوشتی سویه راس ( ۳۰۸ ) در قالب آزمایش فاکتوریل ۲×۲×۲ بر پایه طرح کاملا تصادفی با ۸ تیمار و ۵ تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایش شامل گندم کامل و خرد شده، استفاده و عدم استفاده از آنزیم و تغذیه خشک و مرطوب بود. جیره ها از سن ۴ تا ۴۴ روزگی در اختیار جوجه ها قرار گرفت . در سن ۱۰ روزگی جوجه ها علیه ویروس نیوکاسل، آنفاوآنزا واکسینه شدند. در سن ۲۶ روزگی نیز گلبول قرمز گوسفندی به ۳ قطعه جوجه از هر پن تزریق گردید و در سن ۳۱ روزگی خون گیری جهت تعیین تیتر آنتی بادی تولیدی علیه نیوکاسل، آنفلوآنزا و گلبول قرمز گوسفندی انجام گردید. در سن ۴۴ روزگی نیز وزن بورس فا ری بسیوس و طحال اندازه گیری و نسبت به وزن زنده محاسبه و بیان گردید. نتایج نشان داد است اد فه از گندم کامل و خرد شده، آنزیم و تغذیه مرطوب اثر معنی داری بر اندام لمفوئیدی جوجه های گوشتی نداشت. همچنین استفاده از گندم کامل و خرد شده، آنزیم و تغذیه مرطوب اثر معنی داری بر تیتر آنتی بادی تولیدی علیه ویروس نیوکاسل، آنفلوآنزا و گلبول قرمز گوسفندی نداشت. با توجه به نتایج این تحقیق استفاده از گندم کامل، آنزیم و تغذیه مرطوب تاثیر منفی بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی ندارد.