سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید احمدی – دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی علوم دامی دانشگاه آزاد اسل
مجید طغیانی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
سیدعلی تبعیدیان – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مهرداد مدرسی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر اندازه قطعات خوراک و تغذیه مرطوب بر پاسخ های ایمنی و مرفولوژی روده کوچک درجوجه های گوشتی انجام گرفت. در این آزمایش ۳۳۶ قطعه جوجه گوشتی سویه راس ۳۰۸ در قالب یک طرح کاملا تصادفی با ۶تیمار و ۴ تکرار به ۲۴ گروه ۱۴ قطعه ای تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی شامل : ۱) خشک ریز ۲) خشک درشت ۳) مرطوب ریز۴) مرطوب درشت ۵) مرطوب ریز + خشک ریز ( ۱۲ ساعته) ۶) مرطوب درشت + خشک درشت ( ۱۲ ساعته) بود. آب و غذابصورت آزاد در اختیار جوجه ها بود. اندازه ذرات خوراک و تغذیه مرطوب بر برخی پاسخ های ایمنی نظیر تیتر آنتی بادی تولیدی علیه ویروس نیوکاسل، آنفلوانزا و گلبول قرمز گوسفندی تاثیر معنی داری نداشت. جیره های ریز و مرطوب بطور معنی داری P<0/05 باعث کاهش عمق کریپت و افزایش نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در ژئوژنوم و ایلئوم جوجه های گوشتی گردید.نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که استفاده از جیره های ریز و مرطوب میزان جذب را از سطح پرزهای ژئوژنوم و ایلئوم درجوجه های گوشتی افزایش می دهد