سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مریم لشکری زاده – نویسنده اول , هیات علمی , دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
سجاد محبی – نویسنده دوم , دانشجوی کارشناسی ارشدعلوم اقتصادی , دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

امروزه یکی از مهم ترین دغدغه های موجود برای کشورهای جهان مشکلات زیست محیطی است. متاسفانه طی سال های اخیر رشد اقتصادی در بسیاری ازکشورها و به خصوص درکشورهای در حال توسعه بانابودی منابع طبیعی و عدم توجه به آلاینده های زیست محیطی همراه بوده است.در این مقاله ضمن بیان نظریه های نقش و اندازه دولت در اقتصادمحیط زیست، تاثیرحجم و اندازه دولت بر کیفیت زیست محیطی در ایران طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۵۹ با استفاده از روش اقتصادسنجی ARDL بررسی شده است. بر اساس نتایج، اندازه دولت در کشور ایران یکی از عوامل تاثیرگذار بر میزان انتشار الاینده های هوا مخصوصا دی اکسیدکربن به عنوان شاخص کیفیت زیست محیطی می باشد. به عبارت دیگر اندازه دولت درکوتاه مدت و بلندمدت تاثیرمثبت و معنی دار بر الاینده های دی اکسید کربن دارد.