سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

مجید صامتی – هیئت علمی دانشگاه اصفهان
مصطفی رجبی – هیئت علمی دانشگاه آزاد خمینی شهر
مریم السادات بهبهانی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

بحث حدود و میزان دخالت دولت و اثران برمتغیرهای کلان اقتصادی ازجمله مباحثی بودهکه درمکاتب مختلف اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است و بخش عمده ای از مباحث صاحبنظران اقتصادی دردوره های مختلف را به خود اختصاص داده است درایران نیز دولت سهم پررنگی درفعالیت های اقتصادی و اثرگذار برمتغیرهای اقتصادی داشته است دراین پژوهش با استفاده از مدل های سنجی و روش تخمین سری مدلهای همزمان دردوره زمانی ۸۶-۶۰ اثرات هزینه های دولت براشتغال بخشهای کشاورزی و صنعت درنهایت رشد اقتصادی کشور بررسی شد نتایج بدست آمده نشان میدهد که هزینه های دولت دربخش صنعت کشاورزی تاثیر مثبت معنی داری براشتغال دارد متغیر ارزش افزوده بخش صنعت براشتغال بخش کشاورزی تاثیر منفی و معناداری داشته است درمورد ارزش افزوده بخش کشاورزی و اثر آن براشتغال صنعت شایان ذکر است که هرچه میزان این متغیر افزایش یابد باتوجه به اینکه نیاز به صنایع تبدیلی بیشتر می شود روند تولید درکشور به سمت توسعه این صنایع می باشد که درنهایت منجر به افزایش درمیزان اشتغال بخش صنعت می گردد.