سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد ذوقی – کارشناس ارشد رشته جنگلشناسی و اکولوژی جنگل
رامین رحمانی – دانشیار گروه جنگلشناسی و اکولوزی جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط
محمدرضا معیری – دانشیار گروه جنگلشناسی و اکولوزی جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط

چکیده:

حفره یک بازشدگی درتاج پوشش است که درنتیجه مرگ حداقل یک درخت ایجاد می شود دراین تحقیق به منظور بررسی تاثیر اندازه حفره برروی فراوانی نونهالهای گونه های درختی و معرفی بهترین سطح حفره تعداد ۱۳ حفره در سه کلایه سطحی کوچک ۴۰-۹۰ متر مربع متوسط ۱۰۰-۱۵۰ متر مربع و بزرگ ۱۸۰-۴۰۰ متر مربع برای آماربرداری انتخاب شد برای اندازه گیری فراوانی نونهالها درداخل هر حفره ۵ پلات ۴ متر مربعی به نحوی که یکی درمرکز حفره و ۴ پلات دیگر در حاشیه حفره در چهار جهت اصلی قرار داشت پیاده شد نتایج این تحقیق نشان داد که بین سه کلاسه سطحی از لحاظ فراوانی نونهالهای درختی در واحد سطح تفاوت آماری معنی داری وجود ندارد.