سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد آرمین – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، گروه زراعت و اصلاح نباتات ،
حدیث حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، گروه زراعت و ا
سیما قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، گروه زراعت و ا
شیرین مجدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، گروه زراعت و ا

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر اندازه بذر و پرایمینگ در شرایط شوری بر جوانه زنی و رشد گندم آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار انجام شد . فاکتورهای مورد بررسی شامل : پرایمینگ در دو سطح(بذور پرایم شده و پرایم نشده) اندازه بذر در ۲ سطح (ریز و درشت) و شوری در ۵ سطح ( ۰ و ۰/۳ و ۰/۶ و ۰/۹ و ۱/۲ مگا پاسکال بود. جهت پرایمینگ بذور از محلول ۱۰۰ میلی گرم در لیتر اسید سالیسیلیک به مدت ۱۲ ساعت استفاده شد. پرامترهای جوانه زنی (درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی یکنواختی جوانه زنی ) و خصوصیات رشد گیاهچه ( طول و وزن خشک ساقه چه و ریشه چه اندازه گیری شد. نتایج آزمایش نشان داد درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و وزن خشک ریشه چه تحت تاثیر اندازه بذر قرار گرفت در حالیکه اندازه بذر تاثیری بر یکنواختی جوانه زنی، طول ساقچه، طول ریشه چه و وزن خشک ساقه چه نداشت. پرایمینگ بذر تاثیری بر مولفه های جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه، وزن خشک ساقه چه و وزن خشک ریشه چه نداشت. اثر شوری بر کلیه مولفه های جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه به جز وزن خشک ساقه چه در سطح آماری معنی دار بود. در مجموع استفاده از بذور درشت پرایمینگ شد سبب افزایش خصوصیات جوانه زنی بذر گندم می گردد.