سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا مددی – دانشجوی دکتری سازه های آبی
علی حسین زاده دلیر – دانشیار دانشگاه تبریز
میثم فرجی تبار – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

سرریزهای لبه پهن سازه های هیدرولیکی ساده وکم هزینه ای هستند که برای کنترل سطح آب و اندازه گیری دبی جریان دراغلب شبکه های آبیاری و زهکشی به کار میروند دراین تحقیق با استفاده ازمدل ازمایشگاهی تاثیر انحنای بالا دست سرریز لبه پهن با مقطع طولی ذوزنقه برضریب دبی و موقعیت مقطع کنترل جریان مورد بررسی قرارگرفت درکل چهارشعاع انحنای مختلف برای سرریز درنظرگرفته شد و نتایج یا حالتی که پیشانی بالا دست لبه تیز بود مورد مقایسه قرارگرفت نتایج نشان دادکه با تغییر وضعیت پیشانی سرریز ازحالت لبه تیز به شعاع انحنای یک متر مقدار ضریب دبی ۳/۵ درصد افزایش یافت ومقطع کنترل به سمت پایین دست تاج جابجا شد همچنین با افزایش شعاع انحنای پیشانی میزان پایین افتادگی سطح آب درمحل ورود جریان به سرریز کاهش یافته و جداشدگی خطوط جریان درپیشانی بالا دست سرریز رخ نداد.