سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رحمت اله صالحی زرخونی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
غلامعلی اکبری – استادیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
مجتبی یوسفی راد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مرتضی نصیری – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

به منظور مطالعه انتقال مجدد ما ده خشک بر عملکرد و اجزا عملکرد و تعیین سهم آن در عملکرد دانه برنج، آزمایشی درسال زارعی ۸۴-۱۳۸۳ در موسسه تحقیقات برنج کشور – معاونت مازندران (آمل) با ده ژنوتیپ برنج در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید .ژنوتیپ های مورد مطالعه شامل ۸ لاین امید بخش و دو رقم شاهد فجر و ندا بود . در این آزمایش، انتقال مجدد ماده خشک سا ه ق، برگ پرچم و سایر برگها و تاثیر آن بر عملکرد دانه، شاخص برداشت، وزن هزاردانه، تعداد خوشه چه و تعداد دانه در خوشه چه مورد بررسی قرار گرفت . نتایج تجزیه واریانس نشان دادکه ژنوتیپ ها از نظر انتقال مجدد ماده خشک ساقه، برگ پرچم و سایر برگها، اختلاف معنی داری داشتند. از نظر انتقال مجدد ماده خشک ساقه، برگ پرچم و سایر برگها، لاین ۱۰۶ با (۱۳۰۰/۳۷kg/h) بیشترین و لاین ۱۰۴ با (۷۱۰kg/h) کمترین مقدار را دارا بود .در بین ژنوتیپهای مورد بررسی لاین ۱۰۶ بالاترین (۷/۰۲kg/h) عملکرددانه و لاین ۱۰۴ کمترین (۵/۳۶kg/h) عملکرددانه را به خود اختصاص داد. انتقال مجدد ماده خشک همبستگی مثبت و معنی داری با تولید بیوماس، عملکرددانه و وزنه هزاردانه برخوردار بود و اما بین انتقال مجدد ماده خشک با شاخص برداشت و تعداد خوشه چه و تعداد دانه در خوشه چه همبستگی معنی داری مشاهده نشد. نتایج این آزمایش حاکی از افزایش عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و وزن هزاردانه در اثر انتقال مجدد ساقه بوده است.