سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهام علی آبادی – کارشناس ارشد بخش تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال اصفهان
محمود لطفی – استادیار گروه باغبانی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
مهرداد جناب – کارشناس ارشد بخش تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال اصفهان

چکیده:

پیش تیمار بذر به عنوان راهکاری مناسب جهت افزایش توان استقرار گیاه بویژه در شرایط نامطلوب مطرح است. یا عنایت به این که جوانه زنی مناسب کدوئیان در ابتدای بهار نقش تعیین کننده ای در استقرار سریع تر بوته ها و تولید محصول زودرس دارد، این تحقیق به منظور بررسی تاثیر انبارداری در محلول ها و پتانسیل های اسمزی مختلف پس از تیمار پرایمینگ بر سرعت، درصد و یکنواختی جوانه زنی بذور طالبی، خیار هندوانه در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار و بر اساس آزمایش فاکتوریل صورت گرفت. در هر آزمایش ۱۰ گرم از هر بذر به مدت شش روز در دو محلول اسموتیک مانیتول و نیترات پتاسیم در شش سطح پتانسیل اسمزی ۱- تا ۱/۵- مگاپاسکال همراه با هوادهی قرار گرفتند. در مرد بذر طالبی بهترین نتایج با غلظت بالای نیترات پتاسیم و غلظت های پایین مانیتول به دست آمد به طوری که جوانه زنی بذور طالبی را به طور متوسط ۳۶ الی ۴۸ ساعت جلو انداخت و یکنواختی جوانه زنی را در پی داشت ولی درصد جوانه زنی را اندکی کاهش داد. نگهداری بذور تا شش ماه کیفیت بذور را تا حدودی کاهش داد ولی آثار پرایمینگ حفظ شد. در مورد بذور هندوانه و خیار سریع ترین جوانه زنی مربوط به تیمار مانیتول و پتانسیل ۱/۵- بود. آثار پرایمینگ بر جوانه زنی کاملا مشهود بود و از نظر یکناخی همواره پتانسیل های پایین تر بهتر عمل کردند.