سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامحسن محمدیوسفی بهلولی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
سیده راضیه هاشمی – کارشناس معماری تکنولوژی

چکیده:

امنیت از نیازهای اساسی و بنیادی انسان ها درطول حیات بشری بوده است درپرتوتحقق امنیت پایدار درشهرها و ایجاد بستری مناسب برای شکوفایی استعدادها و خلاقیت های افراد جامعه شناخت نقاط قوت ضعف فرصت و تهدید فضای شهری ازضروریات توسعه پایداری شهری می باشد این تحقیق با هدف بررسی و شناخت وضع موجود شهرزاهدان از بعد امنیتی و درجهت نیل به توسعه پایدار شهری تدوین گردیده است روش بررسی دراین تحقیق برپایه دوروش توصیفی و تحلیلی است و سپس برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از مدل Swot استفاده شده است با توجه به این موضوع که سه شاخص اصلی توسعه پایدارشهری عوامل اقتصادی عوامل اجتماعی فرهنگی و عوامل محیطی می باشند به بررسی این سه شاخص مهم درشرهزاهدان از بعد امنیت فضای شهری پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که عوامل تهدید کننده فضای شهری زاهدان دربعد اقتصادی بیکاری فقرشهری اشتغال کاذب قاچاق موادمخدر و اجتماعی فرهنگی وجود طوایف و اقوام متنوع و احتمال درگیری و نزاع بین آنها وجود مناطق حاشیه نشین ووجود انحرافات اجتماعی بیشتر دراین مناطق و محیطی وجود بافتهای فرسوده شهری و احتمال بروز حوادث طبیعی و … رنج می برد.