سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد شعبانی رمنتی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
رسول افشون – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تثبیت و تسلیح خاک روش های موثر و قابل اطمینان برای بهبود خواص مکانیکی خاک از قبیل مقاومت و پایداری خا کها می باشند. در تحقیق حاضر ابتدا مقاومت تک محوری خاک تثبیت شده با استفاده از پلی وینیل الکل بدست آمده، سپس در مرحله دوم در یک درصد وزنی خاص پلیمر، درصد وزنیالیاف و درصد حجمی پودر لاستیک به خاک اضافه شده و مقاومت تک محوری را در درصد های مختلف بررسی کردیم. نتایج نشان داد که با افزایشدرصد وزنی الیاف تا یک درصد وزنی خاص مقاومت تک محوری افزایش می یابد. همچنین با افزایش درصد حجمی پودر لاستیک به خاک مقاومت تک محوری روند کاهشی به خود می گیرد